Izotopy ołowiu cz. 2

Narzuca się pytanie: czy te dwa izotopy ołowiowe różnią się między sobą. Otóż najstaranniejsze pomiary wykazały, że są one identyczne zarówno co do swych cech fizycznych, jak i własności chemicznych. A więc: punkty topliwości, ciepło właściwe, współczynnik rozszerzalności, własności elektryczne, a nawet widma mają jednakowe, lak samo się strącają siarkowodorem, kwasem siarkowym, jak ołów zwykły; rozpuszczalność azotanów, wyrażona w cząsteczkach gramowych, jest jednakowa.

Usiłowania, by zwykły ołów rozdzielić na jego izotopy, spełzły jak dotychczas na niczym: ani centryfugowanie metalu stopionego, ani cząstkowa jego destylacja, ani 1000-krotna krystalizacja azotanu nie doprowadziły do celu.

I znów dochodzimy do wniosku, jaki wyprowadziliśmy dla RaB i RaC: ciężar atomowy przestaje być cechą charakterystyczną pierwiastku; jeden i ten sam ołów ma dwa ciężary atomowe, A dalej, w cóż się obracają nasze niewzruszone aksjomaty w chemii: prawo stałości i wielokrotności stosunków, Dla tego samego chlorku ołowiu, PbCl2, zależnie, czy ołów jest pochodzenia uranowego czy torowego, mamy rozmaite stosunki, O stałości nic może być mowy. Prawa powyższe tracą swą bezwzględność, stają się regułami o bardzo wielkim, lecz nie nieskończenie wielkim prawdopodobieństwie.

Wiek minerałów i okresów geologicznych.

Przyjmując, że cały ołów-w minerałach uranowych pochodzi z uranu, można obliczyć wiek tych minerałów, a stąd i okresów geologicznych. Holmes wylicza okres węglowy na 140 mil jonów lat, a okres przedkambryjski na 1 do 1,6 biliona lat. Niedawno, w 1821 r., Russel z założenia, iż cały ołów ziemski jest pochodzenia promieniotwórczego, oblicza początek skorupy ziemskiej na kilka bilionów lat.

Comments
  1. 8 miesięcy ago