Pierwiastki promieniotwórcze cz. 5

Rozpoczęła się żmudna, trudna praca przerobem rudy na drodze chemicznej i nad następną nieraz kilkasetkrotną krystalizacją produktów. Frakcje oddzielne były coraz to silniej promieniotwórcze. Probierzem służył elektroskop: szybkość, z jaką naładowane jego listki opadały pod wpływem nowych promieni, była miarą siły promieniowania preparatu. Zwłaszcza dwie frakcje z przerobu rudy odznaczyły się niezwykłą siłą, tysiące razy przenoszącą aktywność uranu. Były to 1) osady, strącane siarkowodorem i 2) osady, strącane kwasem siarkowym. W pierwszym p. S. przyjęła istnienie pierwiastka polonu Po, w drugim — radu Ra. Tylko drugi z nich udało się wzbogacić przez ciągłą krystalizację chlorku lub bromku. W 1898 r. doszła p. S. do preparatu 100.000     razy aktywniejszego od uranu, a dopiero znacznie później otrzymała czyste sole radu, i nawet sam metal przez elektrolizę.

Odkrycia szły za odkryciami; w 1896 r. Scljwidt i p. Skłodowska spostrzegli prawie jednocześnie promieniotwórczość toru Th, pierwiastka znanego od 1815 roku i mającego również wysoki ciężar atomowy (=232,15), co i uran. W 1899 r, Debierne w rudzie smolistej odkrył nowy pierwiastek aktywny – aktyn, Ac, a w roku 1907 Boidwood w tejże rudzie znalazł jon, Jo. Prócz U i Th tylko rad został dotychczas wydzielony w stanie czystym.

Zawartości tych pierwiastków w rudzie są bardzo drobne. Z 1000 klg. rudy smolistej można wydobyć zaledwie 0,1—0,2 g. radu. Co prawda, rad znajduje się wszędzie — w skałach, wodach, choć w znikomej zaledwie ilości: 710oo mg, w tonnie. Obliczono jego zawartość w morzach na 20 milionów kilogramów, Roczna produkcja wynosi ok. 10 g. radu. Wydobyta dotąd jego ilość nie przekracza 50 g. Zawartości polonu, aktynu i jonu są znikomo małe.

Rad, Ra, jako metal otrzymała p. S. Curie wraz z Dąbiom’ew przez elektrolizę bromku, używając katody rtęciowej. Jest to metal szary o punkcie topi. ok, 700°C; w powietrzu utlenia się natychmiastowo i rozkłada szybko wodę. Jego sole, np. bromek, RaBr2, siarczan, RaSO, podobne są do soli wkpwców, w których rzędzie należy rad umieścić.

Comments
  1. 8 miesięcy ago