Znaczenie liczb porządkowych

W jednym z rozdziałów poprzednich podawaliśmy aż 17 izotopów ołowiu o rozmaitym ciężarze atomowym, lecz o jednakowych własnościach. Wszystkie te izotopy mają jednakową liczbę porządkową 82 czyli jednakową budowę atomu. To też stoją w jednym i tym samym punkcie układu. Podobnież rzecz się ma i z innymi plejadami.

Pierwiastki grupowaliśmy w układzie naturalnym według wzrastających ciężarów atomowych; od tej zasady musieliśmy odstąpić w 3 przypadkach; oto ze względów na własności chemiczne należało umieścić tj. argon przed potasem choć ma ciężar atomowy większy, niż potas. To samo i z Co — Ni oraz Te — J. Liczby porządkowe znalezione z pomocą rentgenooptyki wyjaśniły, że tak być musi, gdyż argon ma niższą liczbę porządkową, niż potas; większy zaś ciężar atomowy argonu spowodowany jest przypadkowo większą ilością cięższego izotopu argonu.

Rozmieszczenie (w układzie naturalnym) pierwiastków rzadkich od prazeodymu do tulu II dotychczas było niemożliwe; wprost usuwano je z układu. Obecnie każdy z nich otrzymał swój numer porządkowy na zasadzie pomiaru widma choć ich własności nie są zgodne z własnościami pierwiastków w szeregach pionowych, znalazły one swe miejsca pomiędzy cerem i tantalem.

Dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile jeszcze brakuje pierwiastków w szeregu od wodoru do uranu. Obecnie wiemy, że brak jest tylko 5 o liczbach porządkowych 43, 61, 75, 85 i 87. Pomijamy wiele innych jeszcze konsekwencji. Te już wyniki wskazują, że własności pierwiastków są funkcjami periodycznymi nie ciężarów atomowy cl, lecz liczb porządkowych)- Ciężar atomowy zepchnięty został ze swego dominującego stanowiska.

Comments
  1. 5 miesięcy ago